Nhớ Người Chiến Sĩ

Tháng Tư uất-hận lại về
Ḷng sầu nổi dậy, thương người hùng anh
Sanh ra giữa buổi loạn ly
Biết phần trách nhiệm, chẵng màng hiểm nguy
Đêm thân hiến trọn quê hương
Bốn Vùng chiến thuật dấu chân anh c̣n
Chẳng may ngă gục nơi nào
Sử xanh ghi chép hay mồ vô danh
Chẳng màng cái lợi riêng tư
Chỉ mong non nước thái b́nh yên vui
Nào hay lại có tháng Tư
Căm hờn tủi nhục, buông tay đầu hàng
Bao nhiêu quân lược binh thơ
Cũng đành xếp lại, thua theo thế cờ
Biết bao tủi nhục đắng cay
Tù đày hành hạ bỏ thân núi rừng
Lại thêm chẳng chịu nhục hờn
Chọn ḿnh cái chết vinh danh lưu đời
Kể sao cho hết khổ đau
Âm thầm thương xót cho người hùng anh
Thời gian có đến bao lâu
Nhớ người chiến sĩ đời đời thương anh.

Tuyết-Nga