TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

  TIỀN ĐẠI HỘI TQLC/VN 7/6/2008 TẠI NAM CALI - TƯỢNG ĐÀI VIỆT-MỸ